Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky PRO PŮJČOVNU (pro shop viz. níže)

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o nájmu (dále jen „nájemní smlouva“) svatebních dekorací (dále jen „předmět nájmu“) uzavírané mezi fyzickou osobou Lucií Bilanovou (dále jen „pronajímatel“) a třetí osobou (dále jen „nájemce“) prostřednictvím webového rozhraní půjčovny na adrese www.elbea.cz (dále jen „internetová půjčovna“).

Pronajímatel:

Lucie Bilanová

IČ: 87534843

se sídlem: Přáslavice 103, 783 54 Přáslavice

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, 380501 - Magistrát města Olomouce

Č.j.: SMOL/143118/2013/OZIVN/Jel

Sp.značka: S-SMOL/143108/2013/OZIVN

 

kontaktní údaje: Lucie Bilanová

email: info@elbea.cz

telefon: +420 775 226 116

www.elbea.cz

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Odchylná ujednání v nájemní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 2. Tyto obchodní podmínky a nájemní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o předmětu nájmu a cenách

 1. Informace o předmětu nájmu, včetně uvedení cen jednotlivých předmětů nájmu za pronájem a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých položek předmětu nájmu v katalogu internetové půjčovny. Ceny jsou uvedeny za celou dobu pronájmu předmětu nájmu (obvykle 5 dní, není-li předem dohodnuto jinak).
 2. V ceně předmětu nájmu je zahrnuto praní a žehlení (potahy na židle, ubrusy, rautové sukně, mašle na židle). V ceně ostatního předmětu nájmu není zahrnuto čištění – viz. odst. VI. 3.
 3. Veškerá prezentace předmětů nájmu umístěná v katalogu internetové půjčovny je informativního charakteru a pronajímatel není povinen uzavřít nájemní smlouvu ohledně tohoto předmětu nájmu.
 4. V internetovém půjčovně jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním předmětu nájmu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním předmětu nájmu uvedené v internetové půjčovně platí pouze v případech, kdy je předmět nájmu doručován v rámci území České republiky.
 5. Výše nájemného je platná v čase zaslání závazné objednávky. Akční ceny platí po dobu časově určenou. Toto ustanovení nevylučuje sjednání nájemní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 6. Případné slevy z ceny za pronájem předmětu nájmu nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak.

III. Objednávka

 1. Náklady vzniklé nájemcem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí nájemce sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Nájemce provádí objednávku předmětu nájmu těmito způsoby: prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetové půjčovně, nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, nebo prostřednictvím mailové objednávky.
 3. Při zadávání objednávky si nájemce vybere předmět nájmu, počet kusů, způsob platby a doručení. Do poznámky napíše datum akce, na kdy potřebuje předmět nájmu pronajmout.
 4. Před odesláním objednávky je nájemci umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle nájemce pronajímateli kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou pronajímatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení nájemce o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle pronajímatel nájemci potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou nájemce při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky pronajímatele. Nájemní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky pronajímatelem. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu nájemce.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace nájemce provedené v internetové půjčovně může nájemce přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může nájemce odeslat objednávku. Nájemce může provést objednávku také bez registrace.
 2. Při registraci v internetové půjčovně a při odesílání objednávky je nájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je nájemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené nájemcem v uživatelském účtu a při odesílání objednávky jsou pronajímatelem považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Nájemce je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Pronajímatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Nájemce není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Pronajímatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když nájemce svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy nájemce poruší své povinnosti z nájemní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Nájemce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení pronajímatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Záloha na datum pronájmu, uzavření nájemní smlouvy, doba nájmu

 1. Nájemní smlouvu je možné uzavřít po potvrzení objednávky pronajímatelem, jakmile dojde ke kontrole dostupnosti vybraného předmětu nájmu na vybrané datum nájemcem. V případě, že nebude některé z požadovaného předmětu nájmu v dané datum dostupné, bude pronajímatel neprodleně kontaktovat nájemce a dohodnou se na dalším řešení – zrušení celé objednávky, nebo částečné změně objednávky.
 2. Po úspěšné kontrole dostupnosti předmětu nájmu, nebo po odsouhlasené změně objednávky nájemcem, je nájemci vystavena zálohová faktura na částku 25% z celkové ceny pronájmu. Tato záloha je splatná 14 dní od vystavení.
 3. Poté je nájemci zaslána smlouva o nájmu, kde jsou uvedeny kontaktní údaje pronajímatele i nájemce včetně údajů z občanského průkazu, doba nájmu, způsob převzetí a vrácení předmětu nájmu a případné sankce za nedodržení půjčovního řádu.
 4. Standardní doba nájmu činí 5 dní. Doba nájmu se počítá ode dne převzetí zásilky od dopravce, nebo od oznámení možnosti vyzvednutí zásilky (podle toho, která skutečnost nastane dříve), či osobním převzetím od pronajímatele a končí dnem podání zásilky k odeslání zpět, nebo vrácením předmětu nájmu osobně pronajímateli.
 5. Při předchozí dohodě s pronajímatelem nebo při překročení standardní doby nájmu, se automaticky prodlužuje nájemní doba vždy o dalších 5 dní za novou nájemní částku, která bude splatná do 7 dní po překročení doby nájmu.
 6. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel není povinen uzavřít smlouvu o nájmu, a to zejména:
 • s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o nájmu (včetně obchodních podmínek),
 • v případě, kdy došlo ke zneužití osobních údajů, platební karty apod.
 1. Nájemce uhradí zálohovou fakturu a podepíše smlouvu o nájmu a její sken, včetně skenu občanského průkazu, zašle zpět na email pronajímatele.
 2. V případě, že nedojde k úhradě zálohové faktury do uvedeného data splatnosti, bude objednávka stornována a rezervované položky předmětu nájmu budou opět k dispozici pro další nájemce.

 VI. Předání předmětu nájmu

 1. Po uzavření smlouvy o nájmu a přijetí zálohové platby od nájemce, pronajímatel předmět nájmu zašle nájemci přepravcem PPL na adresu uvedenou v objednávce, nebo si jej nájemce po předchozí domluvě vyzvedne na adrese pronajímatele. Předmět nájmu je zasílán nejpozději 3 dny před termínem akce, na kterou je předmět nájmu určen.
 2. Předání předmětu nájmu zpět pronajímateli je nájemce povinen uskutečnit poslední den sjednané doby trvání nájmu, a to osobním vrácením na adrese pronajímatele, nebo podáním zásilky k odeslání zpět kurýrem či Českou poštou s doručením na adresu pronajímatele.
 3. Předmět nájmu je nájemce povinen předat pronajímateli ve stavu, v jakém ho převzal, samozřejmě s přihlédnutím k obvyklému ušpinění pratelného předmětu nájmu (potahy, ubrusy, rautové sukně - neperete, čistírna je v ceně; nábytek, koberec, svícny, sklo - vyčištěné, bez vosku a fleků).
 4. V případě, že nájemce předá předmět nájmu pronajímateli dříve než v termínu dle smlouvy o nájmu, nájemné nebo jeho poměrná část se nevrací.
 5. V případě opožděného předání předmětu nájmu se automaticky prodlužuje nájemní doba vždy o dalších 5 dní za novou nájemní částku, která bude splatná do 7 dní po překročení doby nájmu.
 6. Při zasílání/vracení předmětu nájmu pronajímateli zpět, je nájemce povinen upozornit na veškeré poškození předmětu nájmu, ke kterým došlo po dobu trvání nájmu.
 7. Předmět nájmu je nájemce povinen vrátit v původním obalu/krabici (není myšleno přepravní krabici, ale obal/krabice od konkrétního předmětu nájmu, pokud je v obalu dodáván) a řádně uzavřenou, v opačném případě (při ztrátě, poškození či úplného zničení) mu bude hodnota obalu/krabice zaúčtována se splatností do 7 dní od vrácení předmětu nájmu.
 8. Po vrácení předmětu nájmu pronajímateli bude bez zbytečné prodlevy předmět nájmu překontrolován a v případě, že by bylo zjištěno nějaké zničení předmětu nájmu, bude pronajímatel nájemce kontaktovat do 2 týdnů od vrácení předmětu nájmu a bude požadovat úhradu zničeného předmětu nájmu dle smlouvy o nájmu.

VII. Užívání předmětu nájmu

 1. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu v souladu s příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky a po celou dobu trvání nájmu pečovat o předmět nájmu tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě, odcizení atd.
 2. Užívat předmět nájmu je oprávněn nájemce a osoby, kterým nájemce umožní předmět nájmu užít. V případě, že nájemce umožní předmět nájmu užívat jiné osobě, odpovídá za to, že bude předmět nájmu užíván v souladu s odst. VII.1. obchodních podmínek.
 3. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv úpravy a/nebo opravy předmětu nájmu (stříhání, lepení, popisování apod.).

VIII. Náhrada škody

 1. Nájemce je srozuměn s tím, že předmět nájmu lze užívat jen na vlastní nebezpečí a s tím, že pronajímatel neodpovídá za případný úraz ani jinou újmu vzniklou v souvislosti s užitím předmětu nájmu.
 2. Nájemce bere na vědomí, že v případě poškození nebo odcizení předmětu nájmu nevzniká pronajímateli povinnost výměny předmětu nájmu nebo jakoukoliv jinou kompenzaci.
 3. Nájemce odpovídá za všechny škody, které způsobí na předmětu nájmu, a to včetně škod, které způsobí osoby, kterým nájemce umožnil předmět nájmu užívat.
 4. Nájemce odpovídá za veškeré vzniklé škody na zdraví a majetku třetích osob, které způsobí v důsledku porušení povinností dle odst. VII.1. obchodních podmínek, a to včetně škod, které způsobí osoby, kterým nájemce umožnil předmět nájmu užívat.
 5. V případě dodání poškozeného předmětu nájmu od pronajímatele je nájemce povinen vždy pořídit fotodokumentaci a bezodkladně, tedy ještě před použitím na akci, informovat pronajímatele o škodách. Škody, jež nebudou nájemcem nahlášení před datem konání akce, se považují za škody způsobené nájemcem.
 6. Pokud předmět nájmu nebude vrácen ve stejném stavu, v jakém byl nájemci pronajímatelem předán, s přihlédnutím k obvyklému ušpinění a opotřebení, bude pronajímatelem nájemci účtována, nebo nebude navrácen vůbec:
 • poměrná část z nákupní ceny předmětu nájmu (jež je uvedena ve smlouvě o nájmu), která bude pronajímatelem ohodnocena, např. při poškození předmětu nájmu, znečištění, které nelze odstranit nebo při ztrátě části předmětu nájmu, jež se dá nahradit
 • celá část z nákupní ceny předmětu nájmu (jež je uvedena ve smlouvě o nájmu) zejména v případě jeho úplného znehodnocení (tj. oprava předmětu nájmu by nebyla možná a/nebo vzhledem k rozsahu poškození ekonomicky výhodná), ztráty či odcizení v důsledku porušení povinností nájemce.
 1. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli všechny poplatky, pokuty a penále, pokud povinnost k jejich úhradě bude ze strany orgánů veřejné správy uložena pronajímateli z důvodu na straně nájemce nebo osob, které předmět nájmu užívají se svolením nájemce či s jeho vědomím.

IX. Odstoupení od smlouvy a storno poplatky

 1. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o nájmu v případě prokazatelného nevhodného zacházení s předmětem nájmu ze strany nájemce nebo osob, které předmět nájmu užívají se svolením nájemce či s jeho vědomím.
 2. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit, lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů po zaplacení rezervační zálohy. Zaplacená záloha bude v plné výši vrácena nájemci.
 3. Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy i po 14denní lhůtě, tedy kdykoliv před uskutečněním pronájmu s těmito storno poplatky:
 • V případě zrušení rezervace více jak 30 dnů před akcí propadá rezervační záloha.
 • V případě zrušení 15-29 dní před akcí je účtováno 50% z celkové částky za pronájem.
 • V případě zrušení 14-8 dní před akcí je vám účtováno 75% z celkové částky za pronájem.
 • V případě zrušení do 7 dní před akcí je vám účtováno 100% z celkové částky za pronájem.
 • V případě nepřevzetí zásilky, kdy je vám předmět nájmu již odeslán na adresu, je účtováno 100% z ceny za pronájem plus dopravné.
 1. Při odstoupení od smlouvy musí nájemce odeslat prohlášení o odstoupení od smlouvy v písemné podobě.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může nájemce využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný pronajímatelem. Odstoupení od nájemní smlouvy zašle nájemce na emailovou nebo doručovací adresu pronajímatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Pronajímatel potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

X. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Nájemce doručuje pronajímateli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Pronajímatel doručuje nájemci korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 XI. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line najdete na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Pronajímatel je oprávněn k pronájmu předmětu nájmu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Všechna práva k webovým stránkám pronajímatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží pronajímateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu pronajímatele.
 3. Pronajímatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetové půjčovny nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Nájemce nesmí při využívání internetové půjčovny používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetovou půjčovnu a užívat internetovou půjčovnu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 4. Přílohou obchodních podmínek je formulář odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.11.2019

 

 

 

Obchodní podmínky PRO SHOP (pro půjčovnu viz. výše)

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Lucie Bilanová

IČ: 87534843

se sídlem: Přáslavice 103, 783 54 Přáslavice

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, 380501 - Magistrát města Olomouce

Č.j.: SMOL/143118/2013/OZIVN/Jel

Sp.značka: S-SMOL/143108/2013/OZIVN

 

kontaktní údaje: Lucie Bilanová

email: info@elbea.cz

telefon: +420 775 226 116

www.elbea.cz (dále jen „prodávající“)  

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.elbea.cz (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace,
 • prostřednictvím mailové objednávky.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 670100-2211652390/6210, vedený u mBank S.A., organizační složka.
 • dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předání zboží,
 • v hotovosti při osobním odběru na adrese Přáslavice 103
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek sítě zásilkovna.cz.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající může požadovat od kupujícího předem zálohu, jedná se především o zboží vyráběné na míru kupujícímu. Zbytek částky je doplacen při dodání zboží, před odesláním zboží či dle domluvy. Úhrada celé kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Zboží je kupujícímu dodáno:

  • na adresu určenou kupujícím objednávce
  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

 7. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo je přiložen k dodávanému zboží.
 12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je formulář odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.11.2019

 

Zpět do obchodu